Achtergrondinformatie duurzame communicatie

Een autoverkoper kan met een glad verhaal een auto verkopen terwijl hij weet dat er problemen met die auto zijn. In eerste instantie heeft hij wellicht winst gemaakt door deze verkoop. Wanneer de koper de problemen ontdekt kan deze een schadevergoeding eisen. Bovendien zal de klant in zijn contacten met anderen vertellen over deze gang van zaken. Deze vorm van communiceren, gericht op het eigenbelang van de verkoper, zal uiteindelijk leiden tot verlies voor beide partijen.

Het verlies voor beide partijen is niet alleen waar te nemen in een situatie van verkoop en koop, maar ook in talloze contacten met mensen in onze omgeving. Duurzame communicatie is een manier van communiceren die streeft naar een win-win situatie voor beide partijen. Welke die winst is verschilt van geval tot geval.

Bij de verkoop van goederen, maar ook op andere terreinen, kan een goede communicatie een doorslaggevende factor voor succes zijn. De kwaliteit van de dienstverlening of het product ontloopt elkaar niet zoveel meer. Zo ook de prijzen die gevraagd worden. Het verschil tussen succes of het mislukken van een overeenkomst wordt dan uiteindelijk bepaald door de communicatie. Duurzame communicatie geeft een solide basis voor een goede communicatie waardoor de kans op succes vele malen groter is.      

Duurzame communicatie bestaat uit de volgende peilers:
1. intentie om te communiceren
2. het uniek zijn van de ander erkennen
3. gelijkwaardigheid
4. functionele hiërarchie
5. authentiek zijn

1. intentie om te communiceren

Velen zeggen iets zonder te luisteren naar de ander of men vraagt om een reactie omdat een regel of protocol dat voorschrijft. Men is niet geïnteresseerd in de mening van de ander. Het is in die gevallen niet de bedoeling om echt te communiceren en dit roept weerstand op bij mensen.

2. uniek zijn

Geen twee mensen zijn hetzelfde. We hebben allen unieke vingerafdrukken en DNA, maar ook de samenstelling van onze persoonlijkheid is uniek. Door dit te erkennen voorkomt men generaliseren of het plaatsen van mensen in hokjes.

3. gelijkwaardigheid

Als mens zijn we allen gelijkwaardig, we zijn allen evenveel waard. De een is niet meer of minder dan de ander.

4. functionele  hiërarchie

We vervullen allemaal een rol en het is goed dit ten volle te beseffen zodat je zelf en de ander daar maximaal het voordeel uit kan halen. Een medewerker in een organisatie heeft een chef nodig die hem op een goede manier aanstuurt, leiding geeft, want daar wordt hij voor betaald. Wanneer de chef teveel in de rol van collega of vriend gaat zitten en daardoor te weinig van zijn medewerker vraagt dan doet hij zichzelf, de medewerker en de organisatie tekort. Wanneer de chef, vanuit een eigenbelang, van de medewerker teveel vraagt dan levert dat ook voor allen uiteindelijk verlies op.

Er onstaan veel problemen tussen mensen wanneer we de bovenstaande begrippen onvoldoende hanteren of door elkaar gooien. Voorbeelden zijn:

 • de directeur die zich verheven voelt boven zijn medewerkers en deze weigert te
 • groeten wanneer zij samen in de lift staan;
 • de politieagent die op een arrogante manier iemand een bekeuring geeft;
 • de leerkracht die tekeer gaat tegen een kind dat door ADHD niet stil kan zitten.
  • De lijst kan makkelijk heel lang worden gemaakt. Deze situaties roepen veel agressie op bij de betrokkenen, omdat men voelt dat er iets niet klopt.

   5. authentiek zijn

   De tijd dat men dingen voor elkaar kreeg op basis van een titel, een functie of het dragen van een uniform is zo langzamerhand voorbij. Steeds meer mensen, en met name steeds meer jongeren, kijken door die buitenkant heen. Door je zwakheden te accepteren en je masker af te zetten word je steeds authentieker. Je wordt steeds meer als echt ervaren. Ook dit levert alle partijen winst op.

   Duurzame communicatie is gericht op een blijvend positief effect voor allen.